naam en wet
  home                        
  jongens                       
  meisjes                       
  naamdagen                  
  naam en wet                 
  kraampakket                
  zwangerschap berekenen
  contactformulier           
Naam
Iemands officiële naam bestaat uit een voornaam en een achternaam of geslachtsnaam.

Vastlegging voornaam
Voornamen worden vastgelegd in de geboorteakte.
Het geven van één voornaam is voldoende.
Men mag geen andere voornaam aannemen dan die in de geboorteakte is of, ingeval van meerdere voornamen, zijn vastgelegd.

Keuze voornaam
Vroeger was de keuze van een voornaam aan beperkingen gebonden.
Tegenwoordig mag men ook fantasienamen kiezen.
Toch is men niet helemaal vrij in de keuze.
Voornamen die ongepast zijn of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen moeten door de ambtenaar van de burgerlijke stand geweigerd worden.
Onder ongepast valt ook het geven van een ongewoon groot aantal voornamen.

Geboorteakte
Van de aangifte van een geboorte wordt een geboorteakte opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Waar aangifte
Aangifte van een geboorte wordt gedaan bij de ambtenaar van de gemeente waar de geboorte plaatsvond.
Indien er geen gemeentelijk gebied aanwijsbaar is, dan dient de aangifte te geschieden bij de ambtenaar van de gemeente 's-Gravenhage.
Van geboorte van kinderen buiten Nederland kan in Nederland geen aangifte worden gedaan.

Inhoud geboorteakte
In de geboorte akte staan vermeld : de plaats, de dag en zo mogelijk het tijdstip van de geboorte.
Voorts worden vermeld de voornaam (namen) en het geslacht van het kind.
Tevens worden de geslachtsnaam, de voornamen en de woonplaats en zo mogelijk het beroep van de moeder en eventuele vader opgenomen.

Bevoegd tot aangifte
- de wettige vader of de vader, die het kind, uiterlijk bij aangifte, erkent;
- de moeder;
- een ieder die bij de geboorte aanwezig is geweest;
- degene in wiens woning de geboorte heeft plaatsgevonden;
- hoofd van de inrichting (tehuis, kliniek of gevangenis) waar geboorte heeft plaatsgevonden (of bij onderhandse akte door het hoofd aangewezen ondergeschikte).

Bij het onbreken van eerdergenoemde personen kan aangifte plaatsvinden door of vanwege de burgermeester.

Aangifte termijn
Aangifte moet geschieden binnen drie dagen.
Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen worden daarbij niet meegerekend.

Wijzigen voornaam
Doet één der ouders binnen drie dagen alsnog aangifte dan komt de aangifte van één van de overige personen te vervallen.
Een verzoek tot wijziging van een voornaam dient door betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger ingediend te worden bij de rechtbank.
Onder het wijzigen wordt ook verstaan schrappen of toevoegen van voornamen.

Mis je een naam? Laat het ons weten!
jongens- of meisjesnaam: naam:
disclaimer alle rechten voorbehouden.
Connection refused